English

Sut mae Blwch Llythyrau yn gweithio?

Cysylltir blwch llythyrau rhwng yr oedolion ar ran y plant mabwysiedig, ond mae croeso i blant gymryd rhan trwy rannu lluniadau. Mae’n ffordd i deuluoedd genedigol – gan gynnwys brodyr a chwiorydd – gadw mewn cysylltiad â’r plentyn mabwysiedig.

Gweinyddir blwch llythyrau gan y Tîm cyswllt. Maent yn derbyn atgyfeiriad oddi wrth y Gweithiwr Cymdeithasol Canfod Teulu yn y tîm mabwysiadu. Cyn i’r mabwysiadu ddigwydd, bydd trafodaethau rhwng y teulu biolegol, darpar fabwysiadwyr ac unrhyw un arwyddocaol arall ynghylch cyswllt. Rydym yn gwneud hyn i hysbysu pob parti am bwysigrwydd cyswllt ar ôl ei fabwysiadu a sut y gellir rheoli hyn er budd gorau’r plentyn. Mae’n rhoi cyfle i bawb feddwl yn ofalus sut y bydd cyswllt yn effeithio ar fywyd y plentyn.

Bydd cytundeb ysgrifenedig rhwng y mabwysiadwr / mabwysiadwyr a’r teulu genedigol, sydd ar ran y plentyn / plant sydd i’w fabwysiadu. Gall hyn gynnwys rhieni biolegol, neiniau a theidiau, brodyr a chwiorydd neu unrhyw berson arwyddocaol arall ym mywyd y plentyn. Mae’r cytundeb cyswllt yn ffurfioli gofynion y blwch llythyrau ar gyfer pob parti ac ar ôl ei lofnodi, cedwir copi ar ffeil y plentyn.

Mae blwch llythyrau yn caniatáu i newyddion gael eu rhannu ar adegau cytunedig o’r flwyddyn. Fel rheol, mae hyn unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, ond adolygir hyn a gall newid yn unol â budd gorau’r plentyn.

Sut gall plentyn mabwysiedig gael mynediad i’w gofnodion Blwch Llythyrau?

Os yw plentyn mabwysiadol o dan 18 oed, mae angen caniatâd y rhiant mabwysiadol arno cyn cyrchu ei gofnodion. Os canfyddir ei fod er eu budd gorau, gellir cyrchu cofnodion trwy’r gwasanaeth Blwch Llythyrau.

Os yw’r plentyn sydd wedi ei f/mabwysiadu bellach dros 18 oed a bod ganddo ef/hi gwestiynau neu eisiau gwybod mwy o wybodaeth am ei fabwysiadu, gallant gyrchu eu ffeiliau ôl-fabwysiadu trwy Dîm Mabwysiadu Gogledd Cymru.

Pan fydd y plentyn mabwysiadol yn 18, gall y teulu genedigol hefyd ofyn am gymorth gennym, i wneud y person mabwysiadol yn ymwybodol yr hoffent gysylltu.

Cysylltwch â’n gwasanaeth Blwch Llythyrau dros y ffôn, post neu e-bost:

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
Tîm Cyswllt Blwch Llythyrau
3ydd Llawr Stryd Lambpit
Wrecsam
LL11 1AR

Ffôn: 01978 295311
E-bost: nwasletterbox@wrexham.gov.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk