English

Dod o hyd i deulu biolegol

Mae gennym dîm o weithwyr cymdeithasol ôl-fabwysiadu profiadol sy’n arbenigo mewn cefnogi oedolion mabwysiedig sy’n dymuno cyrchu eu cofnodion mabwysiadu er mwyn cysylltu ag aelodau o’r teulu biolegol.

Daeth Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 i rym yng Nghymru a Lloegr ym mis Rhagfyr 2005. Mae’n rhoi hawl i oedolion mabwysiedig a’u perthnasau genedigol sy’n oedolion wneud cais am fynediad i’w cofnod genedigaeth a gofyn i Asiantaeth Gyfryngol olrhain a sefydlu a fyddai cyswllt yn cael croeso gan berthynas genedigol.

Gallwn gefnogi’r ddwy ochr wrth iddynt ddod i adnabod ei gilydd a meithrin eu perthnasoedd, os yw hyn yn rhywbeth mae gan y ddau ohonynt ddiddordeb ynddo.

Mae’r tîm Cyfryngol Ôl-fabwysiadu hefyd yn gweithio gyda pherthnasau genedigaeth sydd wedi colli plant trwy fabwysiadu. Os yw’r plant hynny wedi cyrraedd oedolaeth, yna gall y tîm gefnogi perthnasau biolegol i greu cyswllt.

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth a chwnsela i rieni biolegol a neiniau a theidiau y mae eu plentyn wedi’i leoli i’w fabwysiadu yn ddiweddar. Gallwn egluro beth sy’n digwydd ar bob cam o’r broses fabwysiadu a gallwn gynnig cwnsela, help a chefnogaeth ar ffurf cyswllt, Llythyrau Bywyd Diweddarach, Gwaith Taith Bywyd, Galar a Cholled.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â ni.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk