English

Mythau mabwysiadu cyffredin

Mae yna lawer o gamdybiaethau ynghylch mabwysiadu. O’r bobl sy’n gallu mabwysiadu i’r gefnogaeth sydd ar gael, rydyn ni wedi datgymalu rhai o’r chwedlau mwyaf cyffredin sy’n ymwneud â mabwysiadu.

Myth #1
Rwy’n rhy hen i fabwysiadu

Er bod angen i fabwysiadwyr fod dros 21 oed, nid oes terfyn oedran uchaf. Wrth gwrs, mae disgwyl y byddwch chi’n iach fel y gallwch chi weld eich plant hyd at oed o annibyniaeth. Mae llawer o bobl yn eu 40au, 50au a hŷn wedi mabwysiadu plant yn llwyddiannus.

Myth #2
Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod i’n LGBTQ+

Rydym yn croesawu ac yn annog ymholiadau gan gyplau o’r un rhyw a phobl sengl sy’n nodi eu hunain yn y gymuned LGBTQ+. Mae’r gyfraith yn caniatáu i orchmynion mabwysiadu gael eu rhoi i gyplau o’r un rhyw a phobl sengl o unrhyw gyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhyw.

Myth #3
Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod i’n sengl

Nid oes angen i chi fod mewn perthynas i fabwysiadu, rydyn ni wedi helpu llawer o bobl sengl trwy’r broses fabwysiadu dros y blynyddoedd. Fel rhan o’ch asesiad, byddwn yn trafod ac yn archwilio ymhellach y gefnogaeth a gewch gan eich teulu, ffrindiau, cymdogion a’ch cymuned.

Myth #4
Nid ydym yn briod, felly ni allwn fabwysiadu

Nid yw mabwysiadu fel cwpl o reidrwydd yn golygu bod yn rhaid i chi fod yn briod neu mewn partneriaeth sifil. Argymhellir fel arfer eich bod chi a’ch partner wedi byw gyda’ch gilydd am o leiaf 2 flynedd cyn i chi roi ffurflen cofrestru buddiant, a bydd angen i chi ddangos eich bod mewn perthynas sefydlog, barhaus a gwydn.

Myth #5
Nid wyf yn berchen ar fy nghartref, felly ni fyddwn yn cael mabwysiadu

Nid oes angen i chi fod yn berchen ar eich cartref er mwyn mabwysiadu plentyn, cyn belled â bod gennych gytundeb rhentu sefydlog. Bydd angen i ni weld bod gennych chi ddigon o le i blentyn yn eich cartref, ac mae’n well i blentyn gael ei ystafell wely ei hun a rhywfaint o le i chwarae ond gallwn ni fod yn hyblyg ynglŷn â hyn yn dibynnu ar oedran y plentyn neu ei brofiadau. Er enghraifft, efallai y bydd angen i blant sydd wedi profi cychwyn cynnar anodd gael eu hystafell eu hunain o’r cychwyn cyntaf er mwyn teimlo’n dawel eu meddwl ac yn ddiogel tra gallai hyn fod yn wahanol i fabi.

Myth #6
Mae gen i blant biolegol eisoes yn byw gartref, felly ni fyddwn yn cael fy ystyried

Ni fydd cael plant biolegol yn eich gwahardd rhag mabwysiadu, p’un a ydynt wedi tyfu i fyny neu’n byw gartref gyda chi. Fodd bynnag, bydd angen ystyried oedrannau eich plant biolegol a’r bwlch oedran rhyngddynt a’r plentyn / plant yr ydych am eu mabwysiadu.

Myth #7
Rwy’n gweithio’n llawn amser, neu rwy’n ddi-waith / ar fudd-daliadau felly ni allaf fabwysiadu

Bydd eich amgylchiadau ariannol a’ch statws cyflogaeth bob amser yn cael eu hystyried fel rhan o asesiad mabwysiadu, ond ni fyddwch yn cael eich diystyru’n awtomatig yn seiliedig ar ddiweithdra neu incwm isel.

Os ydych chi’n gyflogedig, bydd disgwyl i chi gymryd cyfnod estynedig o absenoldeb mabwysiadu o’r gwaith, er mwyn sicrhau bod y plentyn sydd wedi’i leoli gyda chi wedi setlo ac yn teimlo’n ddiogel. Mae tâl mabwysiadu statudol ac absenoldeb mabwysiadu ar gael i rieni sy’n mabwysiadu – bydd eich cyflogwr yn gallu dweud mwy wrthych am eich hawliau.

Os ydych chi’n ddi-waith, byddwn yn trafod eich sefydlogrwydd ariannol a’ch galluoedd rheoli arian gyda chi.

Myth #8
Oherwydd fy mod yn dilyn ffydd / crefydd benodol, ni all mabwysiadu fod yn opsiwn i mi

Gall mabwysiadwyr fod o unrhyw ffydd grefyddol, os o gwbl. Mae plant sy’n aros am eu cartref am byth yn dod o lawer o wahanol gefndiroedd, diwylliannau a chrefyddau, ac rydym yn croesawu mabwysiadwyr o bob cefndir.

Myth #9
Rwy’n dod o gefndir BAME (du a lleiafrif ethnig) neu gefndir hil gymysg ac felly ni fyddaf yn cael fy ystyried fel mabwysiadwr

Mae plant sy’n aros i gael eu mabwysiadu yn dod o gefndiroedd ac etifeddiaethau amrywiol, ac yn anffodus, mae plant o gefndir BAME yn aml yn aros yr hiraf i gael eu mabwysiadu. Rydym yn croesawu mabwysiadwyr o bob cefndir ethnig, er mwyn galluogi plant i gael eu paru â mabwysiadwyr y gallant uniaethu â nhw’n ddiwylliannol, yn weledol ac yn emosiynol.

Myth #10
Mae gen i gyflwr iechyd meddwl, felly ni fyddaf yn cael mabwysiadu

Ni fydd bod â chyflwr iechyd meddwl fel iselder ysbryd neu bryder yn eich gwahardd rhag mabwysiadu yn awtomatig. Bydd angen ystyried unrhyw gyflwr iechyd, meddyliol neu gorfforol wrth wneud eich cais, er mwyn sicrhau eich bod yn gallu diwallu anghenion plentyn.

Myth #11
Ni allaf fabwysiadu oherwydd bod gen i gofnod troseddol

Os oes gennych rybudd troseddol neu euogfarn am droseddau yn erbyn plant neu droseddau rhywiol penodol yn erbyn oedolion, yna ni fyddwch yn gallu mabwysiadu. Fodd bynnag, ni fydd troseddau eraill o reidrwydd yn eich diystyru. Mae’n bwysig eich bod yn onest â ni am eich cofnod troseddol fel y gallwn siarad â chi am yr hyn y mae’n ei olygu i chi.

Myth #12
Ni fyddwn yn cael fy ystyried i fabwysiadu oherwydd bod gen i anabledd

Ni fydd bod yn anabl yn eich gwahardd yn awtomatig rhag dod yn rhiant mabwysiadol. Mae angen gwiriad meddygol ar bob ymgeisydd gyda’i feddyg teulu, a bydd pob cais yn cael ei ystyried yn unigol.

Myth #13
Ni allaf fabwysiadu oherwydd fy mod yn ysmygu / defnyddio sigaréts electronig

Ni fydd ysmygu neu ddefnyddio sigaréts electronig o reidrwydd yn eich atal rhag mabwysiadu, ond bydd yn cyfyngu’n ddifrifol ar eich siawns o gael unrhyw blentyn gyda chi ar ôl ei gymeradwyo.

Ni fydd plant dan 5 oed yn cael eu lleoli gyda mabwysiadwyr sy’n ysmygu neu’n defnyddio sigaréts electronig, faint bynnag maen nhw’n ysmygu neu lle maen nhw’n ysmygu. Bydd angen i chi fod wedi bod yn rhydd o fwg neu sigaréts electronig am o leiaf 12 mis cyn rhoi cofrestriad buddiant os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu plentyn o dan 5 oed.

Myth #14
Mae gen i anifeiliaid anwes, felly ni ellir fy ystyried yn fabwysiadwr

Mae anifeiliaid anwes yn rhan o’r teulu hefyd, ac rydym yn croesawu mabwysiadwyr gydag anifeiliaid anwes sy’n gyfeillgar i’r teulu. Byddai angen i ni ystyried eich amgylchiadau teuluol cyfredol wrth eich paru â’ch plentyn / plant yn y dyfodol, a bydd pob anifail anwes yn destun asesiad risg. Yn ystod yr asesiad, gofynnir i chi ystyried y cynllun amgen gyda’ch anifeiliaid anwes, pe bai problem yn codi rhwng yr anifeiliaid anwes a’r plentyn / plant ar ôl iddynt gael eu rhoi gyda chi.

Myth #15
Ar ôl i ni fabwysiadu, byddwn ni ar ein pennau ein hunain, ac ni chawn unrhyw help

Ni allai unrhyw beth fod ymhellach o’r gwir. Mae gennym weithwyr cymorth ôl-fabwysiadu ymroddedig yn y tîm i sicrhau cefnogaeth gydol oes i’n plant a’n teuluoedd mabwysiadol. Gall ein mabwysiadwyr gael mynediad at weithdai hyfforddi, cynllun ‘cyfaill’ mabwysiadu ac ystod o ddigwyddiadau cymdeithasol, yn ogystal â chymorth wedi’i dargedu’n fwy arbenigol fel yr hyn a ddarperir gan Raglen TESSA (Gwasanaethau Cymorth Addysg Therapiwtig mewn Mabwysiadu) a / neu’r Gwasanaeth Connect ( gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer plant a phobl ifanc mabwysiedig).

Mae gennym hefyd Weithwyr Cymorth Teulu Therapiwtig sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd i ddarparu cefnogaeth ymarferol ac emosiynol trwy ystod o ymyriadau therapiwtig. Trwy weithio’n uniongyrchol gyda phlant a’u teuluoedd gallwn eu helpu i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r materion sy’n eu hwynebu a’u cefnogi i adeiladu perthnasoedd cryfach.

Bydd angen cyngor a / neu gefnogaeth ar lawer o deuluoedd sy’n mabwysiadu ar wahanol gamau trwy gydol eu taith. Yn bwysig, mae gan bob teulu sy’n mabwysiadu hawl i ofyn am asesiad o anghenion cymorth mabwysiadu ac nid oes angen iddynt fod mewn argyfwng cyn cysylltu â ni.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk