English

Cwestiynau cyffredin

Rydym yn cael llawer o gwestiynau am fabwysiadu, felly efallai y bydd gennym eisoes yr ateb i unrhyw gwestiynau sydd gennych isod. Os na, yna cysylltwch â ni a byddwn yn hapus i helpu.

A allaf wneud cais wrth barhau i gael triniaeth ffrwythlondeb?

Rydym yn argymell aros i wneud eich cais mabwysiadu nes bod unrhyw driniaeth ffrwythlondeb wedi’i chwblhau. Rydyn ni am i chi gael amser i wella – ac i deimlo’n barod yn emosiynol – cyn i chi ddechrau’r siwrnai hon.

Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod llawer o bobl eisiau dechrau ymholiadau am fabwysiadu wrth barhau i gael triniaeth, felly rydym yn argymell defnyddio’r amser hwn i ymchwilio i fabwysiadu ac i ddarganfod mwy am y mathau o blant sy’n aros am deulu.

Rydw i newydd orffen triniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus. A allaf fabwysiadu plentyn nawr?

Yn ddelfrydol, hoffem i chi fod wedi aros o leiaf 6 mis ar ôl i’ch triniaeth ffrwythlondeb ddod i ben. Mae’n rhaid eich bod wedi dod i delerau â chanlyniadau eich anffrwythlondeb. Mae’n amser anodd, emosiynol i chi, felly rydyn ni am i chi fod wedi cael amser i ddatrys eich teimladau o golled ac i fod wedi treulio amser yn meddwl am yr hyn y mae mabwysiadu yn ei olygu i chi mewn gwirionedd.

Mae’n werth cofio bod llawer o bobl yn mabwysiadu’n llwyddiannus ar ôl triniaeth ffrwythlondeb aflwyddiannus, felly peidiwch â theimlo’n ddigalon gan yr amser aros. Rhaid i fabwysiadu fod yn ddewis cadarnhaol a chredwn mai dim ond ar ôl i chi dderbyn canlyniad eich triniaeth yn llawn y gallwch ddatblygu perthynas lwyddiannus gyda phlentyn mabwysiedig.

Pa mor hir mae’n ei gymryd?

Yn yr un modd â phopeth mewn bywyd, mae pobl yn symud ar wahanol gyflymderau. O’ch ymholiad a’ch ymweliad cartref cyntaf, cewch eich rhoi ar restr aros am y cwrs hyfforddi GMGC nesaf sydd ar gael. Mae’r rhain yn cael eu cynnal ledled gogledd Cymru trwy gydol y flwyddyn.

Yn dilyn eich hyfforddiant, dychwelyd eich ffurflen gais a chwblhau eich gwiriadau statudol yn llwyddiannus, ein nod yw eich bod wedi’ch cymeradwyo gan y panel cyn pen 6 mis. Gall hyn gymryd mwy o amser os oes unrhyw faterion cymhleth yn eich asesiad.

Ar ôl i chi gael eich cymeradwyo, mae’n fwy na thebyg y cewch eich paru’n eithaf cyflym gan fod gennym nifer o blant yn aros i gael eu mabwysiadu. Fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar eich hyblygrwydd o ran y mathau o blant y byddech chi’n eu hystyried i’w mabwysiadu, fel grwpiau brodyr a chwiorydd, y rhai ag anghenion ychwanegol, ac ati.

Ar ôl cael eich cymeradwyo, byddwch yn derbyn adolygiadau rheolaidd i drafod eich meini prawf paru ac unrhyw newid mewn amgylchiadau.

Ydw i’n rhy hen?

Nid oes terfyn oedran uchaf ar gyfer rhieni sy’n mabwysiadu. Bydd llawer yn dibynnu ar eich rhagolwg a’ch gallu i ddiwallu anghenion penodol y plentyn fel oedolyn.

A fyddaf yn cystadlu â darpar rieni mabwysiadol eraill?

Nid yw’n gystadleuaeth. Mae pob darpar fabwysiadwr yn cael ei ystyried a’i gyfateb yn ofalus yn seiliedig ar anghenion pob plentyn. Efallai y bydd nifer o resymau pam y gallai un teulu fod yn fwy priodol nag un arall i blentyn unigol, felly peidiwch â digalonni.

A ddylwn i ddweud wrth y plant eu bod nhw’n cael eu mabwysiadu?

Yn bendant! Mae tystiolaeth yn dangos ei bod yn gadarnhaol i’r plentyn pan fydd ei rieni mabwysiadol yn agored ac yn onest ynglŷn â mabwysiadu – gall peidio â gwybod achosi trallod a thrawma emosiynol yn ddiweddarach mewn bywyd.

Unwaith y bydd y plentyn wedi’i leoli, ydw i ar fy mhen fy hun?

Na, bydd y tîm mabwysiadu yn cadw mewn cysylltiad â chi, yn enwedig ar gyfer blwyddyn gyntaf y lleoliad i roi cefnogaeth i chi. Os oes gennych unrhyw bryderon neu angen cefnogaeth, gallwch gysylltu â ni i weld pa gymorth sydd ar gael. Rydym yn cynnig gwahanol lefelau o gefnogaeth hyd at ben-blwydd y plentyn yn 18 oed. Gweler yr adran gymorth i gael mwy o wybodaeth am hyn.

A yw’r plant yn cadw mewn cysylltiad â’u teuluoedd biolegol?

Mae’r rhan fwyaf o blant yn cadw mewn cysylltiad ag un neu fwy o aelodau teulu genedigaeth gyda cherdyn neu lythyr, ac mae hyn yn beth hynod gadarnhaol. Anogir mabwysiadwyr a disgwylir iddynt roi gwybodaeth sy’n briodol i’w hoedran i’r plant am eu teulu biolegol wrth iddynt dyfu i fyny. Dim ond os yw’n cael ei ystyried er budd gorau’r plentyn y trefnir cyswllt wyneb yn wyneb, ac mae’n hanfodol bod mabwysiadwyr yn cefnogi’r trefniadau hyn.

A oes unrhyw gostau ynghlwm?

Wrth fabwysiadu plentyn, yr unig gostau y gellir eu hysgwyddo yw costau gwiriad meddygol gan eich meddyg teulu. Bydd cost gwrandawiad llys am orchymyn mabwysiadu yn cael ei dalu gan yr awdurdod sy’n gosod y plentyn.

Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi gymryd amser estynedig o’r gwaith yn ystod y cyfnod cyflwyno ac ar ôl i blentyn gael ei leoli gyda chi. Bydd hyd yr amser cyflwyno yn amrywio yn ôl oedran ac anghenion y plentyn unigol. Mae gan fabwysiadwyr hawl i absenoldeb mabwysiadu ac absenoldeb tadolaeth gan eu cyflogwyr, felly gwiriwch eich hawl gyda’ch cyflogwr.

Telir buddion y wladwriaeth o’r amser y mae plentyn yn cael ei osod yn yr un modd ag unrhyw riant arall. Mewn rhai achosion, efallai y byddwch yn gymwys i gael lwfans mabwysiadu.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk