English

Canllawiau blwch llythyrau ar gyfer teuluoedd biolegol

Wrth i’ch plentyn dyfu’n hŷn, efallai y bydd eisiau gwybod sut ydych chi a beth rydych chi’n ei wneud. Dyma ein cyngor ar gadw mewn cysylltiad gan ddefnyddio ein gwasanaeth Blwch Llythyrau.

Cyfeiriwch eich llythyr at y teulu mabwysiadol – byddant yn rhannu’r wybodaeth â’ch plentyn. Os yw’ch plentyn yn rhy ifanc i’w ddarllen, bydd yn falch o glywed newyddion amdanoch chi fel y’u darllenwyd iddynt gan eu rhieni mabwysiedig. Bydd yn newyddion a rennir gan bawb ac mae’n gyfle i adeiladu perthynas dda â theulu mabwysiadol eich plentyn genedigol.

Ymatebwch i rai o’r pethau y mae’r teulu mabwysiadol wedi’u rhannu gyda chi yn eu llythyr, er enghraifft, efallai bod eich plentyn wedi dechrau yn yr ysgol, wedi dysgu nofio neu ymuno â chlwb; dywedwch pa mor falch ydych chi o glywed am y pethau hyn. Gallwch chi siarad am rai o’r diddordebau oedd gennych chi pan oeddech chi’r un oed â’ch plentyn biolegol. Efallai eich bod yn dda iawn am nofio neu’n perthyn i glwb fel Brownies neu Cubs?

Gallwch ysgrifennu am eich diddordebau a’ch hobïau cyfredol, er enghraifft:

Gallwch chi siarad am eich ffrindiau ac aelodau’ch teulu, er enghraifft, a fu unrhyw ddigwyddiadau teuluol arbennig y gallech chi siarad amdanyn nhw fel pen-blwydd, dathliad neu briodas? Gallwch chi siarad am unrhyw deithiau rydych chi wedi’u gwneud neu wyliau rydych chi wedi bod arnyn nhw.

Gallwch gynnwys unrhyw newyddion y credwch a fydd o ddiddordeb. Os yw llythyr yn teimlo’n anodd ei ysgrifennu, dechreuwch gyda cherdyn ac ysgrifennwch y tu mewn iddo.

Er mai chi fydd rhiant geni’r plentyn neu berthynas geni bob amser, cofiwch lofnodi’r llythyr gan ddefnyddio’ch enw cyntaf yn unig a dyddio’r llythyr hefyd. Bydd yn drysu’ch plentyn genedigol os byddwch chi’n rhoi “Mam / Dad”. Efallai y bydd yn teimlo’n anodd iawn, ond byddant yn adnabod eu rhieni mabwysiadol fel Mam a Dad, a byddwch yn cael eich adnabod wrth eich enw cyntaf. Byddan nhw’n eich adnabod chi fel eu mam enedigol neu eu tad genedigol.

Peidiwch â rhoi eich cyfeiriad neu’ch rhif ffôn yn y llythyr na chrybwyll ble rydych chi’n byw nac unrhyw leoedd rydych chi’n ymweld â nhw’n rheolaidd.

Rydym yn deall y gall cyswllt blwch llythyrau fod yn anodd. Mae’n ddealladwy y byddwch chi’n teimlo’n emosiynol ac yn ddig ar brydiau. Ceisiwch osgoi mynegi eich teimladau yn eich llythyr gan ei bod yn anodd i blentyn ei ddeall a bydd yn poeni. Bydd hyn hefyd yn atal eich llythyr rhag cael ei anfon ymlaen a’i rannu gyda’ch plentyn genedigol.

Os bernir bod llythyrau y tu allan i’r canllawiau penodol, efallai y bydd angen i’r tîm blwch llythyrau gysylltu â chi i gynnig help / cefnogaeth.

Peidiwch â gofyn am eitemau nad ydyn nhw’n rhan o’ch cytundeb blwch llythyrau, er enghraifft, lluniau. Dim ond os cytunwyd ar hyn fel rhan o’ch cytundeb ar adeg y mabwysiadu y bydd anrhegion yn cael eu cyfnewid.

Os byddwch chi’n symud ac yn newid eich cyfeiriad neu’ch rhif ffôn, rhowch ef ar ddarn o bapur ar wahân ar gyfer y Tîm Blwch Llythyrau a byddant yn diweddaru’ch cofnod ar y system. Fel arall, gallwch ffonio i hysbysu’r Tîm Blwch Llythyrau am unrhyw newidiadau.

Cofiwch ymateb i’ch llythyrau mewn da bryd, byddwn yn rhoi  i chi mis o’r adeg rydych chi wedi derbyn eich llythyr i ateb. Gan fod hyn yn helpu i gadw’r gwasanaeth i redeg ar amser, a bydd rhai teuluoedd sy’n mabwysiadu yn derbyn llythyrau cyswllt o fewn yr amserlen y cytunwyd arni yn unig. Os na allwch anfon eich llythyr mewn amser a roddir, cysylltwch â ni a byddwn yn gallu eich cefnogi a chysylltu â’r teulu mabwysiadol.

Beth fydd yn digwydd os na chaf fy llythyr?

Os na dderbyniwyd llythyr oddi wrth y teulu mabwysiadol yn ystod y mis y cytunwyd arno, byddwn yn anfon ail a thrydydd nodyn atgoffa at y teulu mabwysiadol yn cynnig cefnogaeth iddynt yn gofyn iddynt a oes rheswm dros beidio â chydymffurfio â’r trefniadau.

Rydym yn gwybod y gallai hyn fod yn anodd i’r ddwy ochr, ond rydym yn mynd ati i annog y ddwy ochr i ysgrifennu. Byddem yn annog teuluoedd biolegol i barhau i ysgrifennu eu llythyrau, a fydd yn cael eu hanfon at y teulu mabwysiadol a chopïau yn cael eu gwneud ar gyfer ffeil y plentyn mabwysiadol ar gyfer y dyfodol. Bydd hyn yn dangos eich ymrwymiad i’r Blwch Llythyrau a’ch bod bob amser yn meddwl am eich plentyn biolegol. Gallai fod yn wir bod y teulu’n delio â digwyddiad bywyd a byddant yn ysgrifennu eto pan fydd pethau’n setlo.

Newyddion brys

Os oes gennych newyddion brys perthnasol (fel salwch neu farwolaeth) ynghylch aelod o’r teulu biolegol yr ydych chi’n teimlo sydd angen ei basio ymlaen i’r Tîm Blwch Llythyrau cyn yr amser cyswllt y cytunwyd arno, cysylltwch â ni i drafod hyn.

Cysylltwch â’n gwasanaeth Blwch Llythyrau dros y ffôn, post neu e-bost:

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
Tîm Cyswllt Blwch Llythyrau
3ydd Llawr Stryd Lambpit
Wrecsam
LL11 1AR

Ffôn: 01978 295311
E-bost: nwasletterbox@wrexham.gov.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk