English

Canllawiau blwch llythyrau ar gyfer teuluoedd sy’n mabwysiadu

Wrth i’ch plentyn mabwysiedig dyfu’n hŷn, efallai y bydd eisiau gwybod mwy am ei deulu biolegol er mwyn deall ei hanes personol. Dyma ein cyngor a’n harweiniad ar gyfer cadw mewn cysylltiad â’r teulu biolegol trwy ein gwasanaeth Blwch Llythyrau.

Weithiau gall fod yn anodd ac yn frawychus eistedd i lawr ac ysgrifennu llythyr at rieni / perthnasau genedigol eich plentyn. Fodd bynnag, y wybodaeth a anfonwch fel arfer yw’r unig gyswllt sydd gan eich plentyn gyda’i deulu genedigol, ac efallai y bydd eich plentyn eisiau gwybod mwy amdanynt.

Cofiwch eich bod yn rhannu gwybodaeth gyda rhieni / perthnasau genedigol eich plentyn, nid dieithriaid, a bydd ganddynt eu teimladau a’u hatgofion eu hunain am eich plentyn. Os ydych chi’n falch o’ch plentyn, gallwch gael pleser yn rhannu’r balchder hwnnw â’u teulu biolegol.

Mae’n bwysig cofio mai cylchlythyr yw hwn ac nid adroddiad ffurfiol. Mae hefyd yn gyfle i adeiladu perthynas dda â theulu genedigol eich plentyn ac efallai y gallant roi gwybodaeth i chi am fywyd cynnar a theulu genedigol estynedig eich plentyn.

Enwau

Yr enw rydych chi’n galw rhieni / perthnasau genedigol wrth siarad â’ch plentyn yw’r enw gorau i’w ddefnyddio yn y llythyr fel rheol. Fodd bynnag, chi sydd i benderfynu sut rydych chi’n cyfeirio atoch chi’ch hun. Efallai yr hoffech chi lofnodi eich llythyrau gyda ‘[enw plentyn] a’r teulu’ neu ‘[enw plentyn] a’r teulu mabwysiadol’. Cofiwch, os ydych chi wedi newid enw’ch plentyn ar ôl ei fabwysiadu, cyfeiriwch ato ef / hi bob amser wrth ei enw cyn mabwysiadu ym mhob gohebiaeth blwch llythyrau â’r teulu biolegol, gan mai dyma sut y byddan nhw’n eu hadnabod.

Cyfeiriadau

Peidiwch â chyfeirio at yr ardal rydych chi’n byw ynddi, defnyddio eich cyfenw, na son am leoedd rydych chi’n ymweld â nhw’n rheolaidd.

Cynnwys y llythyr

Mae’r hyn rydych chi’n ei ysgrifennu yn eich llythyr yn dibynnu ar oedran eich plentyn. Dros gyfnod o chwe mis neu flwyddyn, mae pob plentyn yn gwneud rhywfaint o gynnydd ac yn dysgu sgiliau newydd. Ceisiwch gynnwys rhai manylion am gyflawniadau a hobïau newydd, yn enwedig os ydych chi’n gwybod bod y sgil newydd yn un a rennir gan y rhieni genedigol.

Nid yw bob amser yn ddoeth sôn am unrhyw bryderon sydd gennych am eich plentyn – nid yw’r rhiant biolegol yn gallu gwneud unrhyw beth yn eu cylch a gallant ddod yn bryderus. Fodd bynnag, mae pob plentyn yn gwneud drygioni a gall fod yn ddefnyddiol adeiladu darlun mwy realistig os ydych chi’n cynnwys rhai straeon doniol.

Ceisiwch osgoi nodi oedran eich plentyn; bydd rhieni biolegol yn gwbl ymwybodol o oedran y plentyn.

Er bod lluniau’n helpu rhiant / perthynas biolegol i werthfawrogi sut mae’r plentyn yn tyfu i fyny, nid yw’r mwyafrif o gytundebau’n cynnwys lluniau felly, mae disgrifiad ysgrifenedig o’u datblygiad corfforol ers y llythyr diwethaf hefyd yn bwysig. Mae’r rhan fwyaf o rieni biolegol yn teimlo’n dawel eu meddwl gan y ffaith bod eu plentyn yn cael ei garu a’i fod yn derbyn gofal da, felly peidiwch â theimlo’n amharod i rannu’r amseroedd hapus yn eich llythyr.

Nid oes gan rieni / perthnasau biolegol unrhyw ffordd o wybod bod eich llythyrau wedi eu derbyn gennych chi felly byddai’n galonogol i’r rhieni / perthnasau biolegol wybod bod eu llythyrau’n cael eu cadw’n ddiogel i’ch plentyn. Yn yr un modd, os ydych wedi derbyn llythyr neu luniau gan y teulu biolegol, byddai’n garedig cydnabod hyn yn eich llythyr nesaf a sôn eich bod wedi eu derbyn yn ddiogel.

Wrth i blant dyfu’n hŷn, efallai yr hoffent gyfrannu at eich llythyr. Yn aml mae angen i rieni fentro ar hyn oherwydd efallai nad yw plant yn gwybod beth i’w ddweud. Dim ond am nad yw plant yn siarad am eu teuluoedd biolegol, nid yw’n golygu nad ydyn nhw’n meddwl amdanyn nhw. Bydd hyn yn sicr yn rhoi sicrwydd i’r rhiant biolegol bod eich plentyn yn gwybod rhywfaint o’i hanes a’i fod yn ymwybodol bod eu rhiant biolegol yn berson go iawn. Efallai y bydd hefyd yn eich helpu i agor deialog am orffennol eich plentyn.

Efallai yr hoffech gynnwys peth o waith celf eich plentyn o’r cylch chwarae neu’r ysgol i rannu ei gyflawniadau gyda’i rieni biolegol. Efallai wrth i blentyn heneiddio, gellid ei annog i ddewis yr eitemau i’w cynnwys. Gall hyn fod yn ddefnyddiol pan fyddant yn 18 oed pan fydd angen iddynt ystyried a ydynt yn dymuno gohebu â’u rhieni biolegol.

Efallai yr hoffech chi gadw copi o’ch llythyrau i’ch atgoffa o’r hyn rydych chi wedi’i ddweud. Rhowch ddyddiad i’r llythyrau a’u llofnodi gan ddefnyddio’ch enwau cyntaf neu “Teulu Mabwysiadol”.

Lluniau

Nid yw mwyafrif y cytundebau yn cynnwys lluniau, fodd bynnag, os yw’r cytundeb yn cynnwys lluniau, mae lluniau clir sydd wedi’u cynhyrchu’n dda yn bwysig. Mae bob amser yn braf gwybod rhywbeth am y llun. A gafodd ei gymryd ar wyliau, neu ei ben-blwydd? Efallai y gallech chi ysgrifennu’r flwyddyn ar gefn y llun fel bod rhiant biolegol bob amser yn gwybod pryd y cafodd ei dynnu.

Peidiwch â chynnwys lluniau ysgol oherwydd gall y wisg a’r bathodyn ysgol fod yn gyfarwydd, cofiwch hefyd am unrhyw gefndir arall a allai roi unrhyw wybodaeth adnabod ynglŷn â lle tynnwyd y llun..

Amser

Yn dibynnu ar y cytundeb blwch llythyrau efallai y byddwch yn derbyn llythyr atgoffa gan y Tîm Blwch Llythyrau yn ystod y mis cyn y bwriedir i chi anfon eich llythyr. Bydd y rhieni / perthnasau biolegol yn disgwyl derbyn llythyr gennych ar yr amser y cytunwyd arno.

Cofiwch ei bod yn cymryd amser i brosesu’r gyfnewidfa gyswllt ac mae angen i chi ganiatáu o leiaf pythefnos i’r post gyrraedd mewn pryd.

Bydd y Tîm Blwch Llythyrau yn cydnabod eu bod wedi derbyn unrhyw lythyrau a dderbyniwyd gan deuluoedd sy’n mabwysiadu. Os na dderbynnir cydnabyddiaeth cyn pen pythefnos ar ôl anfon y llythyr, p’un ai trwy’r post neu e-bost, byddem yn eich cynghori i gysylltu â ni i sicrhau eu bod wedi’u derbyn.

Beth fydd yn digwydd os na chawn lythyr?

Weithiau, gall ffyrdd o fyw fod yn brysur a newid a gall y teulu biolegol hwylio i mewn ac allan o gyswllt. Gall agwedd hyblyg tuag at gyswllt arwain at fuddion hirdymor enfawr i’r plentyn / plant.

Os na fu unrhyw gyswllt rhwng mabwysiadwyr a’r teulu genedigol am ryw reswm, mae yna opsiynau bob amser i’w gychwyn eto nes bod y plentyn yn cyrraedd 18 oed

Newyddion brys

Os oes gennych newyddion brys perthnasol (fel salwch neu farwolaeth) ynghylch aelod mabwysiadol o’r teulu yr ydych yn teimlo bod angen ei basio ymlaen i’r Tîm Blwch Llythyrau cyn yr amser cyswllt y cytunwyd arno. Cysylltwch â ni i drafod hyn gyda ni.

Rydym yn deall efallai yr hoffech drafod rhai agweddau ar ysgrifennu llythyrau a byddwn yn hapus i’ch helpu a’ch cefnogi.

Cysylltwch â’n gwasanaeth Blwch Llythyrau dros y ffôn, post neu e-bost:

Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru
Tîm Cyswllt Blwch Llythyrau
3ydd Llawr Stryd Lambpit
Wrecsam
LL11 1AR

Ffôn: 01978 295311
E-bost: nwasletterbox@wrexham.gov.uk

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk