English

Cyn-gam un

Mae cymryd cam cyntaf eich taith fabwysiadu yn gam enfawr, felly mae’n bwysig bod gennych yr holl wybodaeth gywir. O’r eiliad y byddwch chi’n cysylltu â ni gyntaf, byddwn ni’n siarad â chi trwy bopeth fel eich bod chi’n gwybod beth i’w ddisgwyl.

Eich ymholiad cychwynnol

Rydych chi’n dechrau’r broses trwy wneud eich ymholiad cychwynnol. Gallai hyn fod yn alwad ffôn neu’n llythyr / e-bost i’r Gwasanaeth Mabwysiadu yn mynegi eich diddordeb mewn mabwysiadu ac yn gofyn am ragor o fanylion. Bydd y Gwasanaeth Mabwysiadu yn cymryd rhai manylion sylfaenol ac yna, cyn pen 5 diwrnod gwaith, yn anfon pecyn gwybodaeth atoch sy’n rhoi gwybodaeth i chi am:

Y Tîm Mabwysiadu yn ystyried eich ymholiad cychwynnol

Ar ôl i chi benderfynu eich bod am symud ymlaen ymhellach ac wedi cysylltu â’r Asiantaeth Fabwysiadu, bydd y swyddog Recriwtio / Gweithiwr Cymdeithasol wedyn yn trefnu ymweld â chi (cyn pen 2 wythnos) a chael trafodaeth lawn am eich cais, y rhesymau rydych chi am fabwysiadu, amgylchiadau eich teulu ac ati.

Bydd y Swyddog Recriwtio / Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu yn rhoi Ffurflen Cofrestru Diddordeb (ROI) i chi ei chwblhau a’i dychwelyd os ydych am barhau â’ch cais.

Bydd eich ROI yn cael ei adolygu gan Reolwr, byddwn wedyn yn gwneud penderfyniad ynghylch a ydym yn symud ymlaen i Gam Un y broses ai peidio, ac rydym yn eich hysbysu o hyn cyn pen 10 diwrnod gwaith. Os na allwn dderbyn eich cais am unrhyw reswm, trafodir y rhesymau gyda chi.

Os cytunwn y byddwch yn symud ymlaen o fewn pythefnos, yna rhoddir Gweithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu i chi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk