English

Cam Un

Ffocws Cam Un yw casglu gwybodaeth a gwiriadau ffeithiol.

Yn ystod Cam Un, mae’n debygol y bydd eich Gweithiwr Cymdeithasol yn ymweld â chi ddwy neu dair gwaith a bydd nifer o dasgau i chi eu cyflawni. Er enghraifft, cwblhau’r Pecyn Gwaith Cam Un a mynychu Hyfforddiant.

Mae eich Gweithiwr Cymdeithasol yn debygol o roi mwy o fewnwelediad i chi o anghenion plant a byddant yn dechrau dod i ddeall eich hanes personol.

Bydd gennych gytundeb gweithio o’r enw Cytundeb Cam Un. Anfonir tasgau a ffurflenni gwaith cartref. Mae’r rhain yn cynnwys tabl ar gyfer cyllid, rhestr wirio iechyd a diogelwch ac offeryn hunanasesu yn ogystal ag adnoddau gan gynnwys argymhellion ar gyfer darllen ac ymchwil bellach. Gofynnir am bob gwiriad a chyfeirnod yn ystod y cam hwn.

Mae’r rhan fwyaf o fabwysiadwyr yn ei chael hi’n ddefnyddiol cynnal ymchwil ar fabwysiadu. Dylai’r rhestr adnoddau a ddarperir helpu gyda hyn, ond cysylltwch â’ch Gweithiwr Cymdeithasol os oes angen mwy o help arnoch. Gellir dod o hyd i wybodaeth hefyd ar wefannau CoramBAAF, Adoption UK a First4Adoption.

Byddem yn eich annog i gysylltu â mabwysiadwyr eraill i ddarganfod mwy a gallwn eich cynorthwyo gyda hyn os nad ydych yn adnabod unrhyw un eich hun.

Mae’n hanfodol eich bod yn rhannu gyda ni unrhyw newidiadau sylweddol yn eich bywyd, megis gwybodaeth yn ymwneud â chi, neu aelodau o’ch teulu y byddai’r plentyn yn cysylltu â nhw a allai effeithio ar eich gallu i ddarparu gofal diogel ar gyfer plentyn bregus, neu beri pryder iddo. Gallai unrhyw fethiant i wneud hyn effeithio ar ganlyniad y cais mabwysiadu. Gofynnwch i ni am hyn os oes gennych unrhyw amheuon.

Ar ôl cwblhau Cam Un, gan gynnwys derbyn gwiriadau a thystlythyrau, cynhelir cyfarfod adolygu Cam Un a gwneir penderfyniad gan y Rheolwr Tîm ynghylch a allwch symud ymlaen i Gam Dau. Os na allwn symud ymlaen am unrhyw reswm, bydd y rhesymau dros hyn yn cael eu rhannu gyda chi. Byddech yn gallu cyrchu Gweithdrefn Cwynion Wrecsam pe na baech yn cytuno â’r penderfyniad, ac yn rhydd i fynd at asiantaethau eraill unrhyw bryd.

Fel rheol ni ddylai Cam Un gymryd mwy na 2 fis. Os oes unrhyw oedi cyn i wiriadau a thystlythyrau gael eu derbyn neu os ydych chi’n teimlo bod angen mwy o amser arnoch i archwilio a yw mabwysiadu yn iawn i chi yna gellir ymestyn Cam Un.

Weithiau bydd darpar fabwysiadwyr yn penderfynu eu bod am gymryd seibiant o hyd at chwe mis rhwng Cam Un a Cham Dau y broses fabwysiadu (gall yr asiantaeth argymell hyn). Gallwch wneud hynny heb i’ch asesiad gael ei atal. Bydd yr holl gofnodion a dogfennaeth a gyflwynir yn cael eu cadw i’w defnyddio yn y dyfodol, os penderfynwch ddilyn y llwybr hwn, neu i atal eich asesiad ar y pwynt hwn. Pe bai egwyl yn hwy na 6 mis, byddai’n ofynnol i chi ailgychwyn Cam Un.

Paratoi i Fabwysiadu

Yng Ngham Un, fe’ch gwahoddir i fynychu cwrs paratoi mabwysiadu tridiau gorfodol a fydd yn darparu dealltwriaeth o’r mathau o blant sydd angen teuluoedd sy’n mabwysiadu, sut y gall eu profiadau o gam-drin neu esgeulustod effeithio ar eu hymddygiad a / neu ddatblygiad, a sut y gall rhianta therapiwtig helpu.

Cynhelir y cwrs dros dri diwrnod ac mae presenoldeb am y tridiau yn orfodol. Bydd y broses yn cael ei gohirio os na all ymgeiswyr fynychu’r paratoad cychwynnol, a chanfyddir arwydd clir o’u bod ar gael.

Mae’r hyfforddiant yn rhoi cyfle i gwrdd â rhieni mabwysiadol ac eraill sy’n rhan o’r broses fabwysiadu gan gynnwys staff yn yr asiantaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk