English

Dyma Jacob ac Aled

Mae Jacob ac Aled yn frodyr. Mae Jacob yn 4 oed ac mae Aled yn 2. Mae gan y ddau fachgen wallt golau, llygaid mawr glas a gwenau enfawr sy’n goleuo’r ystafell. Mae eu gofalwyr maeth yn eu disgrifio fel bechgyn bach hapus, cariadus gyda digon o gymeriad.

Yn hoffi

Mae Jacob wrth ei fodd yn rhedeg a chwarae yn yr awyr agored, yn enwedig yn y parc lleol. Mae’n mwynhau darllen llyfrau a sgwrsio gydag oedolion a phlant. Mae Jacob yn cael ei hudo’n fawr gan adar ac yn hoffi eu gwylio lle bynnag y mae. Fel Jacob, mae Aled hefyd yn mwynhau chwarae yn yr awyr agored a rhyngweithio ag eraill. Mae’r ddau fachgen yn caru anifeiliaid ac amser stori – yn enwedig straeon am anifeiliaid!

Iechyd a Datblygiad

Pan gafodd Jacob ei roi yn ei leoliad maeth presennol i ddechrau, nodwyd bod ganddo oedi datblygiadol, sy’n debygol o gael ei achosi gan y rhianta a gafodd tra yng ngofal ei rieni biolegol. Fodd bynnag, mae Jacob wedi gwneud cynnydd cadarnhaol – mae ei sgiliau geirfa, lleferydd ac annibyniaeth wedi gwella.

Mae’n ymddangos bod Jacob yn ffynnu mewn gofal maeth oherwydd y sefydlogrwydd a’r gofal cyson y mae wedi’u derbyn. Bydd angen sefydlogrwydd gyda gofalwyr sy’n deall datblygiad plant, a all dderbyn rhywfaint o ansicrwydd o ran ei oedi datblygu a bod â dealltwriaeth o effeithiau trawma ac esgeulustod. Dylai Jacob barhau i ffynnu os yw’n derbyn cariad diamod, anogaeth ac ysgogiad sy’n briodol i’w hoedran.

Byddai trafodaeth fanwl o iechyd a hanes cymdeithasol Jacob yn digwydd gydag unrhyw ddarpar fabwysiadwyr a fyddai’n gallu cwrdd â Gweithiwr Cymdeithasol Gofal Plant Jacob a’r Cynghorydd Meddygol Mabwysiadu.

Mae’n ymddangos bod Aled ar y trywydd iawn o ran datblygiad, ond cafodd doriad yn ei benglog yn 9 mis oed a rhywfaint o gleisio i’w wyneb a’i abdomen tra yng ngofal ei rieni biolegol. Yn gadarnhaol, ni adroddwyd am golli ymwybyddiaeth ac ni chafwyd gwaedu mewngreuanol o ganlyniad i’r anaf i’r pen. Mae Aled wedi gwella’n llwyr ac ni fu unrhyw gymhlethdodau ar ôl anaf. Mae’n annhebygol felly y byddai ganddo unrhyw gymhlethdodau sy’n gysylltiedig â’r anaf hwn.

Yn yr un modd â Jacob, mae Aled wedi gwneud cynnydd sylweddol ers bod mewn gofal maeth ac mae’n cwrdd â’r holl gerrig milltir datblygiadol. Mae sgiliau geirfa, lleferydd, hyder ac annibyniaeth Aled wedi gwella’n gadarnhaol ac mae’n gyffrous arsylwi bod Aled yn parhau i dyfu i fod yn blentyn iach a bodlon.

Addysg

Mae Jacob yn mynychu cyn-ysgol Gymraeg lleol y mae’n ei mwynhau’n fawr. Gyda phresenoldeb rheolaidd Jacob a’r lefel uchel o ysgogiad y mae’n ei gael yn ei leoliad maeth, mae’n gwneud yn dda iawn. Yn ystod ymweliadau cartref Gweithwyr Cymdeithasol, mae’n gyffrous gweld y cynnydd y mae Jacob yn ei wneud bob tro.

Yn dilyn yn ôl troed ei frawd, mae Aled hefyd yn mynychu cyn-ysgol Gymreig. Mae hefyd yn derbyn lefelau uchel o ysgogiad yn ei leoliad maeth ac yn gwneud cynnydd cadarnhaol yn ei ddatblygiad. Mae Aled yn mwynhau mynychu cyn-ysgol yn fawr ac yn aml bydd yn siarad am ei ffrindiau a’i gyflawniadau.

Rhagwelir y bydd y ddau fachgen yn parhau i wneud cynnydd mewn cartref diogel, sefydlog a maethlon.

Ymddygiad ac Ymlyniad

Mae Jacob yn datblygu’n gadarnhaol, o ganlyniad i gysondeb gofal, cariad, anogaeth ac ysgogiad da a gafodd ers cael ei leoli gyda’i ofalwyr maeth yn 2 oed a 9 mis oed. Mae Jacob yn ymateb yn dda i’r drefn sydd wedi’i sefydlu, yn ogystal â’r ffiniau a’r canlyniadau sydd ar waith; er o ganlyniad i brofiadau bywyd cynnar Jacob, sef esgeulustod, diffyg goruchwyliaeth ac ysgogiad, mae angen mwy o arweiniad, cefnogaeth a mewnbwn arno gan ei ofalwr maeth. Gyda’r lefel hon o arweiniad a strwythur mae ymddygiad ac ymddiriedaeth Jacob mewn oedolion yn gwella a bydd yn parhau i wneud hynny, gyda rhianta sylwgar sy’n meithrin.

Mae Aled wedi cael lleoliad maeth maethlon, gofalgar a sefydlog, gydag e’n ymateb yn gadarnhaol i’r drefn a sefydlwyd, yn ogystal â’r ffiniau a’r canlyniadau sydd ar waith.

Mae Jacob ac Aled yn rhannu perthynas dau frawd eithriadol o agos, er mai Aled yw’r ieuengaf, mae Jacob yn edrych ato am arweiniad. Mae yna eiliadau o gystadlu rhwng brodyr, er bod hyn yn ôl y disgwyl ac yn bennaf o ganlyniad i Jacob ac Aled fod eisiau’r tegan y mae’r llall yn chwarae ag ef.

Anghenion

Bu sôn am gamddefnyddio alcohol ar ochr y fam yng ngorffennol y bechgyn. Mae effeithiau alcohol ar y ffetws sy’n datblygu yn hysbys iawn a dylai darpar fabwysiadwyr fod yn ymwybodol o effeithiau alcohol y ffetws. Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth i awgrymu bod Jacob ac Aled yn dioddef unrhyw effeithiau alcohol ffetws ar hyn o bryd.

Mae achosion oedi datblygiadol yn aml-ffactor ac nid yw’n bosibl asesu faint sy’n ganlyniad i ddiffyg ysgogiad tra roedd Jacob yng ngofal ei rieni biolegol a faint a allai fod oherwydd materion genetig ac etifeddol. Am y rheswm hwn, bydd angen monitro cynnydd Jacob am yr ychydig flynyddoedd nesaf nes bod ei daflwybr datblygiadol yn glir.

Cyswllt: Anuniongyrchol blynyddol gyda mam, tad a brodyr a chwiorydd genedigol. Dim lluniau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk