English

Dyma Seren

Mae Seren yn ferch fach 9 mis oed sy’n hapus, yn fyrlymus ac yn gymdeithasol. Mae ganddi gysylltiad agos gyda’i theulu maeth, sy’n ei disgrifio fel hyfrydwch i ofalu amdani.

Yn hoffi

Mae Seren yn mwynhau chwarae ar ei mat chwarae a’i neidiwr. Mae hi’n dechrau dod yn symudol ac yn gallu rholio o’i stumog i’w chefn ond nid yw wedi gweithio allan eto sut i rolio’n ôl i’w stumog. Mae hi’n hoffi mynd allan am dro yn ei phram ac yn ddiweddar mae wedi dechrau chwifio at bobl pan allan. Mae hi’n hoffi edrych ar lyfrau a chael straeon wedi’u darllen iddi. Mae hi’n hoffi cerddoriaeth a phobl yn canu iddi. Mae hi’n caru Peppa Pig ac mae ganddi dedi Peppa a George y mae’n eu hoffi yn arbennig. Bydd yn ceisio cysur ac anwyldeb gan ei gofalwyr ac yn hoff o’i chwtsh.

Gall Seren fod yn ddiamynedd ac yn gofyn llawer ar adegau – os yw eisiau bwyd arni ac eisiau ei photel, fe’i disgrifir fel un heriol iawn ac mae ei eisiau ar unwaith.

Iechyd a datblygiad

Dangosodd Seren arwyddion o dynnu’n ôl ac ymatal newydd genedigol ychydig ddyddiau ar ôl ei genedigaeth ond nid oedd angen unrhyw driniaeth feddygol ar gyfer hyn. Fe setlodd y symptomau o fewn ychydig ddyddiau ac eithrio’r dolur rhydd a barhaodd am ddau fis. Er nad oes unrhyw bryderon ynghylch datblygiad Seren, mae’n rhywbeth y bydd angen ei fonitro i gael argraff lawnach o’i phrognosis ar gyfer iechyd a datblygiad yn y dyfodol.

Mae Seren wedi profi’n bositif am wrthgyrff Hepatitis C ac fe’i cyfeiriwyd at Bediatregydd Ymgynghorol gan y bydd angen monitro a phrofion gwaed pellach arni. Mae’r Pediatregydd Ymgynghorol wedi cynghori “nad oes angen gwneud unrhyw beth am y tro o ran triniaeth oherwydd bod y rhan fwyaf o blant yn clirio’r haint erbyn eu bod yn 3 oed”. Fodd bynnag, bydd angen profion gwaed pellach ar Seren i fonitro lefel y firws a’i swyddogaeth afu.

Mae Seren yn gyfredol gyda’i imiwneiddiadau. Mae ganddi drefn fwydo a chysgu dda ar ôl cychwyn ar solidau yn ddiweddar.

Cefndir

Roedd mam Seren yn cael ei hadnabod fel plentyn i’r Gwasanaethau Cymdeithasol oherwydd pryderon ynghylch ei hymddygiad a oedd y tu hwnt i reolaeth rhieni ac yn rhoi ei hun mewn perygl. Roedd hi hefyd yn hysbys i’r Gwasanaethau Cymdeithasol trwy ymwneud â’i phlant blaenorol (hanner brodyr a chwiorydd Seren sydd wedi’u mabwysiadu). Mae gan fam Seren hanes o gamddefnyddio cyffuriau, iselder ysbryd, pryder a hunan-niweidio. Ni wyddys pwy yw tad Seren.

Lleolwyd Seren gyda gofalwyr maeth ar ôl iddi gael ei rhyddhau o’r ysbyty ar ôl ei genedigaeth. Roedd hi’n bedwar diwrnod oed.

Anghenion

Mae angen teulu ar Seren a all barhau i roi’r cariad a’r sefydlogrwydd y mae’n eu derbyn ar hyn o bryd gan ei gofalwyr maeth. Bydd angen i’w theulu ei helpu i ddeall stori ei bywyd. Mae angen teulu arni i ymrwymo iddi, a fyddai’n gallu eirioli drosti a sicrhau ei fod yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arni.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk