English

Dyma Jayden

Mae Jayden yn fachgen bach hapus, bywiog a direidus sydd wedi datblygu perthynas hyfryd, agos gyda’i deulu maeth.

Yn hoffi

Mae Jayden yn mwynhau dawnsio ac yn aml mae’n gweiddi ar Alexa i chwarae ei hoff ganeuon. Mae’n fachgen bach gweithgar sydd wrth ei fodd yn yr awyr agored yn rhedeg, dringo a chwarae gyda phêl. Mae hefyd yn hoff o chwarae gyda doliau a setiau picnic, ac mae’n mwynhau edrych ar lyfrau. Tra ei fod yn aml yn rhy brysur i gwtshys, bydd yn ceisio cysur pan fydd wedi blino ar ôl diwrnod hir o chwarae.

Iechyd a datblygiad

Ganwyd Jayden yn fabi iach ac nid oes ganddo unrhyw anghenion iechyd a nodwyd. Mae ei ddatblygiad yn briodol i’w oedran, ac mae’n gyfoes â’i holl imiwneiddiadau. Mae Jayden yn bwyta’n dda iawn ac mae ganddo drefn gysgu wych.

Nid oes unrhyw gyflyrau genetig hysbys y mae Jayden mewn perygl o’u datblygu.

Cefndir

Roedd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn adnabod mam enedigol Jayden trwy gydol ei phlentyndod oherwydd pryderon ynghylch amgylchedd anhrefnus y cartref a’i hymddygiad heriol a oedd y tu hwnt i reolaeth rhieni. Arweiniodd yr ymddygiadau hyn at roi ei hun mewn perygl. Mae ganddi anawsterau dysgu ffiniol, sy’n debygol oherwydd y diffyg addysg a gafodd fel plentyn.

Yn anffodus, mae Jayden wedi profi nifer o leoliadau yn ei fywyd ifanc. Cafodd Jayden a’i fam eu rhoi gyda’i gilydd i ddechrau mewn lleoliad mam a babi ond gadawodd ei fam y lleoliad ei hun yn dilyn dadl gyda’r gofalwr maeth. Yn ddiweddarach, lleolwyd Jayden gyda’i dad biolegol a’i bartner. Yn anffodus, daeth y berthynas hon i ben a oedd yn ei gwneud yn ofynnol i Jayden gael ei lleoli gyda theulu maeth arall.

Mae wedi bod yn ei leoliad presennol am y 2 flynedd ddiwethaf. Yn yr amser hwn, mae wedi sefydlu ymlyniad wrth ei deulu maeth, ac mae bellach yn fachgen bach hapus a bodlon.

Anghenion

Mae angen teulu ar Jayden a all barhau i ddarparu’r cariad a’r sefydlogrwydd y mae’n eu derbyn ar hyn o bryd gan ei ofalwyr maeth. Bydd angen i’w deulu mabwysiadol ei helpu i ddeall stori ei fywyd. Byddai’n elwa o gael teulu ymroddedig sy’n gallu eirioli drosto a sicrhau ei fod yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei angen arno.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk