English

Cam dau – paratoi

Mae rhan gyntaf Cam Dau yn cynnig paratoad dwys i ddarpar fabwysiadwyr trwy raglen dreigl o hyfforddiant gorfodol ac asesu gwaith cymdeithasol a thasgau i chi eu cwblhau er mwyn eich paratoi ar gyfer panel mabwysiadu.

Bydd cynllun asesu yn cael ei lunio gyda chi yn rhoi manylion y broses asesu, dyddiadau cyfarfodydd / ymweliadau, hyfforddiant y cytunwyd arno ac unrhyw wybodaeth bellach sy’n ofynnol yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd yn ystod Cam Un.

Weithiau bydd Cam Dau yn cymryd mwy o amser i’w gwblhau os, er enghraifft, eich bod yn cael trafferth gyda’r broses neu os bu digwyddiadau yn eich bywyd fel profedigaeth deuluol neu salwch sydd wedi achosi oedi. Bydd unrhyw oedi yn y broses yn cael ei drafod gyda chi a’i gofnodi yn eich Adroddiad Darpar Ddarparwyr (PAR).

Mae’r cam hwn o’r broses asesu yn cael ei arwain yn fwy gan waith cymdeithasol ac mae’n cynnwys cyfres o gyfweliadau, y bydd y mwyafrif ohonynt yn digwydd yn eich cartref. Bydd y cyfweliadau asesu yn ymdrin yn fanylach â’r wybodaeth a ddarperir yn ystod Cam Un. Os ydych chi’n rhan o gwpl, bydd y Gweithiwr Cymdeithasol eisiau eich gweld chi gyda’ch gilydd yn ogystal ag yn unigol. Byddwn yn edrych ar eich cryfderau ac yn nodi unrhyw feysydd ar gyfer datblygu, dysgu pellach ac unrhyw angen tebygol am wasanaethau cymorth mabwysiadu.

Efallai y bydd trafod eich amgylchiadau a’ch disgwyliadau personol gyda’ch Gweithiwr Cymdeithasol a ddyrannwyd yn gofyn llawer. Rydym yn ymwybodol o hyn ac yn anelu at weithio mewn ffordd mor agored â phosibl i wneud hwn yn brofiad cadarnhaol. Gall hefyd deimlo’n ymwthiol, ond rydym am sicrhau eich bod yn hollol wybodus ac yn barod am yr heriau, yn ogystal â’r gwobrau a ddaw yn sgil mabwysiadu.

Yn ystod Cam Dau byddwn yn trafod:

Os oes unrhyw feysydd pryder a allai godi byddant yn cael eu trafod gyda chi ar y pryd.

Hyfforddiant

Yr hyfforddiant y disgwylir iddo gael ei gwblhau yn ystod cam 2 fydd modiwl 1 a 2 o ‘Sylfeini ar gyfer Ymlyniad’, ‘Anhwylder Sbectrwm Alcohol y Ffetws’ a ‘Gwaith Taith Bywyd’.

Er nad yw’n orfodol cynghorir bod eich ffrindiau a’ch teulu yn mynychu ein hyfforddiant ‘Teulu a Ffrindiau yn Cefnogi Mabwysiadwyr’ er mwyn magu dealltwriaeth o’u rolau wrth eich cefnogi trwy eich taith.

Adroddiad Darpar Fabwysiadwyr

Bydd yr holl wybodaeth a gesglir ar y cam hwn a’r camau cynharach yn cael eu coladu’n un ddogfen o’r enw Adroddiad Darpar Mabwysiadwyr (PAR), a ysgrifennir gan y Gweithiwr Cymdeithasol sy’n asesu. Bydd hwn yn adlewyrchiad a dadansoddiad o’r wybodaeth a gasglwyd yn ystod camau un a dau, gan gynnwys yr holl wiriadau statudol a chyfeiriadau personol. Bydd yn tynnu sylw at eich cryfderau ac unrhyw feysydd pryder neu fregusrwydd posibl. Bydd yr adroddiad yn gorffen gydag argymhelliad ynghylch eich addasrwydd i fabwysiadu. Rhoddir deg diwrnod gwaith i chi ddarllen a rhoi sylwadau ar yr adroddiad.

Lle mae meysydd pryder sylweddol neu lle mae angen eglurhad, gall y Rheolwr drefnu i ail berson ymweld â chi i drafod y materion a rhoi ail farn. Mae hyn fel arfer wedi’i gyfyngu i un ymweliad ac mae canlyniad yr ymweliad wedi’i gynnwys yn yr adroddiad terfynol.

Bydd yr adroddiad gorffenedig gan gynnwys eich sylwadau yn cael ei gyflwyno gan eich gweithiwr cymdeithasol i un o’r Paneli Mabwysiadu ar y Cyd yng Ngogledd Cymru, naill ai Conwy a Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam neu Gwynedd ac Ynys Môn, yn dibynnu ar argaeledd. Fe’ch gwahoddir i fynychu’r Panel a gynhelir yn un o’r Rhanbarthau ac mae’n gyfle gwych i aelodau’r Panel gwrdd â chi’n bersonol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mabwysiadu, angen cymorth ychwanegol, neu ddim ond eisiau gofyn rhai cwestiynau i ni, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gallwch hefyd siarad â gweithiwr mabwysiadu am sgwrs anffurfiol ac yna gallwn anfon pecyn gwybodaeth atoch.

Rhadffôn

0800 085 0774

E-bost

adoption@wrexham.gov.uk